Duurzaamheid

Henrad. Een hart voor groene warmte.

Bij Stelrad Group geloven we dat ons succes op de lange termijn afhangt van het proactief aanpakken van de duurzaamheidsuitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Ons duurzaamheidsraamwerk "Fit for the Future" richt zich op de materiële kwesties voor Stelrad Group en zijn belanghebbenden. Het is gecentreerd rond onze kerndoelstelling, het helpen om huizen duurzaam te verwarmen, en weerspiegelt de belangrijke rol die we kunnen spelen in de overgang naar een koolstofvrije verwarmingsindustrie. 

Ons doel wordt mogelijk gemaakt door twee strategische pijlers. Het stimuleren van betere milieuprestaties gaat over het verminderen van onze impact op het milieu en tegelijkertijd het betrekken en opleiden van onze waardeketen om met ons samen te werken aan een effectieve overgang naar de duurzame verwarmingssystemen van de toekomst. Onze mensen zijn van fundamenteel belang voor het succes van ons bedrijf en door een uitzonderlijk personeelsbestand mogelijk te maken, richten we ons op het helpen van onze mensen om een positieve bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van onze strategie en onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

Tot slot worden al onze inspanningen ondersteund door een sterk bestuur, uitzonderlijke veiligheidsnormen en een effectief toezicht op het beheer van de toeleveringsketen, die de structurele basis vormen voor het bereiken van onze doelstellingen en die kunnen worden samengevat als verantwoord zakendoen. 

Voor meer informatie over wat we tot nu toe hebben bereikt en onze toekomstplannen, zie onze Stelrad plc website (in het Engels).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

1. Samenvatting en doelstellingen van het beleid

Henrad NV erkent dat we de waarden met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“MVO”) moeten toepassen bij het dagelijkse beheer van onze activiteiten om te voldoen aan de verwachtingen van onze belanghebbenden, nl. klanten, werknemers, regelgevers, investeerders, leveranciers, de gemeenschap en het milieu. De Raad van Bestuur erkent dat we door strenge MVO-normen te hanteren en ons te engageren voor continue verbetering opportuniteiten kunnen benutten en risico’s kunnen vermijden die zich voordoen waar duurzaamheid en commercie elkaar kruisen. We moeten waarden zoals eerlijkheid, partnerschap en billijkheid naleven bij onze relaties met belanghebbenden. Met onze holistische bedrijfsaanpak erkennen we dat onze maatschappelijke, bestuurlijke en ecologische verantwoordelijkheden ten overstaan van deze belanghebbenden van cruciaal belang zijn voor ons succes. Bij onze acties en in onze beleidslijnen willen we blijk geven van deze verantwoordelijkheden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de toepassing van dit beleid en de realisatie van onze doelstellingen ligt bij de Managing Director. De Human Resources Manager zal de activiteiten over alle afdelingen heen coördineren.

2. Toepassingsgebied van het beleid

Dit beleid is van toepassing op Henrad en bevat de minimale MVO-normen waaraan moet worden voldaan. Waar dat nodig is, zal het MVO-beleid door diverse andere ‘gerelateerde’ beleidslijnen worden ondersteund, om ervoor te zorgen dat de normen en doelen voldoende gedetailleerd zijn. De Managing Director zal ervoor zorgen dat het MVO-beleid via de gepaste organisatie en afspraken wordt ondersteund en zal de nodige middelen voorzien om de doelen ervan te realiseren.

3. Normen en doelen

3.1 Milieu

We zullen ernaar streven om onze milieuprestaties te verbeteren door onze milieubeleidslijnen toe te passen en aan de ISO14001-norm te voldoen. Onze verwarmingsoplossingen zijn ontworpen met het oog op een zo klein mogelijke impact op het milieu. Als organisatie produceren we geen enkel soort afval bij onze processen of producten dat niet kan worden gerecycleerd of hergebruikt. We hebben ons geëngageerd om geen afval te produceren dat voor stortplaatsen bestemd is.

3.2. Veiligheid & Gezondheid

We zullen naar sterke bedrijfsprestaties streven en tegelijkertijd de risico’s efficiënt beheren en tot het minimum beperken door middel van ons systeem voor veiligheidsbeheer. We zullen een propere, gezonde en veilige werkomgeving voorzien – en in stand houden – en een gezonde levensstijl voor onze werknemers bevorderen.

3.3. Gemeenschap

In ieders voordeel zullen we een dialoog onderhouden met de plaatselijke gemeenschap. We zullen jongeren uit de plaatselijke gemeenschap helpen door middel van onze leercontracten en werkervaringsprogramma’s en door nauw samen te werken met plaatselijke scholen om lesactiviteiten te ontwikkelen en ondersteunen, zodat een technische loopbaan kan worden gepromoot.

3.4 Klanten

We verzekeren onze klanten dat we onze waarden integriteit, partnerschap en billijkheid zullen naleven bij onze relaties met al onze belanghebbenden. We zullen klachten van klanten noteren en afhandelen overeenkomstig onze gepubliceerde servicenormen.

3.5 Werknemers

We zullen minstens aan de wettelijke vereisten voldoen wat onze werknemers betreft. We zullen een gelijkekansenbeleid voeren voor alle huidige en mogelijke toekomstige werknemers. We zullen de voordelen van een divers personeelsbestand blijven erkennen en diversiteit actief promoten als kernwaarde. We zullen onze werknemers duidelijke en billijke arbeidsvoorwaarden aanbieden en de nodige middelen voorzien voor hun verdere ontwikkeling. We zullen een duidelijk en billijk verlonings-beleid voeren voor onze werknemers. We zullen de nodige voorzieningen treffen opdat alle werknemers met respect en zonder seksuele, fysieke of mentale discriminatie worden behandeld. We zullen een maatschappelijk verantwoord herstructureringsbeleid voeren om zo min mogelijk ongemakken te veroorzaken en een gevoel van waardigheid te garanderen.

3.6 Ethisch zakendoen

We zullen overeenkomsten opstellen waarin de overeengekomen voorwaarden en de basis van onze relatie met leveranciers duidelijk worden vastgelegd. We zullen zodanig zaken doen dat oneerlijke bedrijfspraktijken worden voorkomen. We zullen leveranciers en onderaannemers aanmoedigen om een verantwoord bedrijfsbeleid en verantwoorde bedrijfspraktijken toe te passen, in ieders voordeel. We zullen geen kinderarbeid toestaan. We zullen controleprocedures toepassen om na te gaan of de praktijken van leveranciers aan onze verwachtingen voldoen.

 4. Klokkenluidersregeling

Gelet op het belang dat Henrad NV hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid, gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 05-2022 Download hier de regeling

5. Rapportering

De prestaties ten opzichte van dit beleid zullen worden opgevolgd en aan de belanghebbenden meegedeeld door middel van interne rapporten van de Raad van Bestuur, nieuwsbrieven, op de bedrijfswebsites, sociale media en in de pers.